Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste


EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja Saunat.fi:n tapahtuvassa

asiakasrekisterissä tapahtuvien henkilötietojen käsittelyssä.

Laadittu 8.5.2018


1. Rekisterin pitäjä

Nimi: T4T Ventures Oy (y-tunnus: 1927803-7)

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Nimi: Tea Lindberg

Osoite: Furuvikintie 5, 00870 Helsinki

Puhelin: 044 989 3454 , Sähköposti: [email protected]


2. Rekisterin nimi

Saunat.fi:n asiakasrekisteri


3. Rekisterin käyttötarkoitus

Saunat.fi palvelun käyttäjien tunnistus, käyttäjien tilojen varaus, sekä varauksiin liittyvien viestien

välittäminen. Lisäksi rekisteröityneen käyttäjän suostumuksella toimitamme hänelle

saunavuokrauksiin liittyvää markkinointiviestintää.


4. Rekisterin tiedot

Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka käyttäjä antaa tehdessään tilauksen. Nämä tiedot ovat:

● etunimi

● sukunimi

● sähköpostiosoite

● puhelinnumero

● postiosoite


Lisäksi rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

● tilaustiedot

Tiedot säilytetään rekisterissä jäsenyyden jatkumisen ajan, sekä kulloinkin voimassaolevien

viranomaisasetusten ja lakien mukaisesti.


5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä saa henkilötietoja rekisteröidyiltä itseltään esimerkiksi nettisivuiltaan tilaus- ja

tarjouspyyntölomakkeiden kautta, sähköpostin ja puhelun välityksellä,

myynninedistämistapahtumien yhteydessä ja palveluiden käytöstä ja vierailujen yhteydessä

saatavat tiedot.


6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja

velvoittavissa rajoissa. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterinpitäjä voi julkaista palvelukohtaisesti sellaisia jäsenen henkilötietoja, joiden

julkaisemiseen jäsen on kyseisessä palvelussa antanut sähköisesti tai muulla tavoin

suostumuksensa.


7. Rekisteröidyn oikeuksista

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsyä itseään koskeviin tietoihin ja oikeus vaatia tietojen

oikaisemista mikäli ne ovat virheelliset. Rekisteröidyn pyynnöstä tietojen käsittelyä voidaan

rajoittaa tai ne voidaan poistaa rekisteristä kokonaan. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen

käyttöä esimerkiksi suoramarkkinoinnissa.


8. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo,

että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.


9. Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä

tilanteissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 1. mainittuun rekisterinpitäjän

yhteyshenkilöön.

Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tai muu rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö

rekisterinpitäjälle tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostilla tai postitse. Pyynnön voi myös esittää

henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa.

Sen varmistamiseksi, että henkilötietoja ei rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyen luovuteta

kuin rekisteröidylle itselleen, rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä toimittamaan

tarkastuspyynnön allekirjoitettuna. Rekisterinpitäjä voi myös pyytää pyynnön tekijää todistamaan

henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella tai muulla luotettavalla tavalla.

Kirjaudu

Muista minut